07:41 26/03/2010

Sau kiểm toán, lợi nhuận của VIC tăng thêm gần 260 tỷ đồng

N.Anh

VIC công bố giải trình chênh lệch trên báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) công bố giải trình chênh lệch trên báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vincom, gồm Công ty Cổ phần Vincom (công ty mẹ); 9 công ty con và 9 công ty liên kết. Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là hơn 843 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là 1.101,7 tỷ đồng - chênh lệch tăng 258,69 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vincom, các nguyên nhân tạo nên chênh lệch này gồm:

Một là, chênh lệch tăng lợi nhuận trên báo cáo riêng của Vincom là 677,198 tỷ đồng, khi hợp nhất phần lợi nhuận tăng từ chia cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại PFV sẽ bị loại trừ là 692 tỷ đồng, như vậy tổng lợi nhuận riêng của Vincom giảm 14,814 tỷ đồng.

Hai là, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại PFV tăng 71,597 tỷ đồng là do công ty hạch toán bổ sung doanh thu phần cho thuê trung tâm thương mại, tính lại phần giá vốn bán căn hộ và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ba là, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư may mắn tăng thêm 176,077,476,463 đồng là do công ty không phải thực hiện đánh giá lại cổ phiếu VIC theo giá thị trường tại thời điểm 31/12/2009 do cổ phiếu này đã được phân loại thành cổ phiếu quỹ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Bốn là, lợi nhuận Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tăng 15,086 tỷ đồng là do việc đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường của khu đất 180-192 Nguyễn Công Trứ bởi tổ chức định giá độc lập Jones Lang Lasalle.

Năm là, lợi nhuận của các công ty con, công ty liên kết khác tăng/giảm là do thực hiện các điều chỉnh kiểm toán, hạch toán tăng chi phí, tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ trước khi phân chia lợi nhuận.

Được biết, đại hội đồng cổ đông VIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 1.115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 337 tỷ đồng (cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, không bao gồm doanh thu bán bất động sản, nếu có).