08:07 07/06/2011

SBA ký hợp đồng bán điện mới cho nhà máy thủy điện Khe Diên

Hà Anh

Khi áp dụng, doanh thu Nhà máy sẽ xấp xỉ 150% so với mức cũ (doanh thu bình quân năm từ 25 tỷ đồng tăng lên gần 38 tỷ đồng)

SBA đặt mục tiêu với lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 49,47 tỷ đồng.
SBA đặt mục tiêu với lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 49,47 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) thông báo về việc thanh lý hợp đồng mua bán điện theo giá cũ và ký hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được cho nhà máy thủy điện Khe Diên.

Kể từ ngày 1/6/2011, nhà máy thủy điện Khe Diên công suất 9MW sẽ bán điện theo biểu giá chi phí tránh được cho EVN CPC theo hợp đồng mua bán điện đã được ký giữa SBA và EVN CPC ngày 3/6/2010.

Theo đó, khi áp dụng biểu phí tránh được, doanh thu Nhà máy sẽ tăng xấp xỉ 150% so với mức cũ (doanh thu bình quân năm từ 25 tỷ đồng tăng lên gần 38 tỷ đồng) và sẽ được điều chỉnh giá điện theo xu hướng tăng do Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương công bố hàng năm.

Cùng với hoàn thành việc ký kết hợp đồng điều chỉnh trả nợ gốc vay tín dụng ưu đãi đầu tư công trình thủy điện Krông H’năng giữa SBA và Ngân hàng Phát triển Phú Yên, ngày 18/5/2011.

Theo đó, SBA sẽ chi trả bằng 50% số nợ gốc vay trong năm 2011 và bằng 75% số nợ gốc vay trong năm 2012 đối với khoản vay 792,8 tỷ đồng. Số nợ gốc vay phải trả năm 2011 từ 88,44 tỷ đồng giảm xuống còn 44,22 tỷ đồng và năm 2012 từ 88,44 tỷ đồng giảm xuống còn 66,33 tỷ đồng so với kế hoạch trả nợ.

Việc áp dụng biểu giá chi phí tránh được của Nhà máy thủy điện Khe Diên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông công ty đã đề ra năm 2011 và tăng hiệu quả tài chính trong những năm tiếp theo.

Ngày 10/6, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2011 đạt 36,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 15,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34 triệu đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 49,47 tỷ đồng; cổ tức 500 đồng/cổ phiếu.