08:51 15/12/2010

SBS điều chỉnh giảm 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2010

Hà Anh

Đại hội cổ đông bất thường SBS đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010

Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (mã SBS-HOSE) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Theo đó, doanh thu được điều chỉnh tăng 16,6% từ 1.170 tỷ đồng lên 1.365 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu hoạt động tự doanh tăng từ 803 tỷ đồng lên 1.152 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn tăng 43,4% từ 803,278 tỷ đồng tăng lên 1.152,126 tỷ đồng; doanh thu hoạt động môi giới giảm 62% từ 335,6 tỷ đồng xuống 127,8 tỷ đồng.

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh tăng 16,6% từ 1.170,287 tỷ đồng lên 1.364,420 tỷ đồng; Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 47,6% từ 506,947 tỷ đồng xuống còn 265,858 tỷ đồng

chi phí hoạt động kinh doanh tăng 65,6% từ 663,340 tỷ đồng lên 1.098,561 tỷ đồng; Còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% từ 109,708 tỷ đồng xuống còn 74,615 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế  giảm 50% từ 400 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 50% từ 360 tỷ đồng xuống còn 180 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 3/2010 đạt 320,975 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 928,236 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán quý 3 đạt 24,78 tỷ đồng, lũy kế đạt 90,935 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn quý 3/2010 đạt 263,268 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 711,573 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 của SBS lỗ 52,234 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 64,068 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 587 đồng.