08:40 28/03/2011

SBS phát hành thành công 165 tỷ đồng trái phiếu

Mai Anh

SBS công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 26/2011/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2011 của Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 26/2011/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2011 của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, tổng số lượng SBS dự kiến phát hành là 165.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 165 tỷ đồng.

Kết quả, SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trái phiếu riêng lẻ cho tổ chức ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 165 tỷ đồng. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 23/3/2011; trái phiếu đáo hạn ngày 23/3/2012.

Được biết, SBS đặt mục tiêu trong năm 2011 với lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tổng tài sản bình quân đạt 7.511 tỷ đồng, vốn điều lệ là 1.435 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến năm 2011 là 8-12% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Cũng trong năm 2011, SBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.266 tỷ đồng lên 1.433 tỷ đồng bằng việc phát hành 16,666 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 12,666 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 với giá 10.000 đồng và phát hành 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với mức giá do Hội đồng Quản trị quyết định. Cán bộ công nhân viên của của SBS được mua 2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.