08:25 04/04/2011

SBS tiếp tục phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu

Mai Anh

SBS công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 28/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2011 của Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 26/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2011 của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, tổng số lượng SBS dự kiến phát hành là 130.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 130 tỷ đồng.

Kết quả, SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trái phiếu riêng lẻ cho tổ chức ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 130 tỷ đồng. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 29/3/2011; trái phiếu đáo hạn ngày 29/3/2012.

Trước đó, ngày 23/3, SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trái phiếu riêng lẻ cho tổ chức ngân hàng với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 165 tỷ đồng.