10:35 04/04/2011

SCB dự kiến lãi 650 tỷ đồng trong năm 2011

Hồng Anh

Ngày 27/12/2010, SCB đã tăng vốn lên 4.185 tỷ đồng từ nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông và người lao động.

SCB có mạng lưới hoạt động 116 điểm giao dịch trên toàn hệ thống với hơn 2.000 cán bộ nhân viên.
SCB có mạng lưới hoạt động 116 điểm giao dịch trên toàn hệ thống với hơn 2.000 cán bộ nhân viên.
Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011.

Cụ thể, tính đến 31/12/2010, tổng tài sản của SCB đạt 60.183 tỷ đồng, tăng 10,4% so năm 2009; tổng vốn huy động tăng 11,3%; đầu tư tín dụng tăng 6% ; lợi nhuận đạt 447 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2009; mạng lưới hoạt động 116 điểm giao dịch trên toàn hệ thống với hơn 2.000 cán bộ nhân viên.

Cũng trong năm 2010, SCB đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 3.635 tỷ đồng lên 4.185 tỷ đồng từ nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông và người lao động.

Về kế hoạch kinh doanh 2011, SCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 67.369 tỷ đồng; Tổng vốn huy động đạt 59.875 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đạt 39.813 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 650 tỷ đồng.