10:07 06/06/2008

SCB được kéo dài thời hạn phát hành kỳ phiếu bằng VND

N. Anh

SCB được kéo dài thời hạn phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng VND với tổng mệnh giá đợt phát hành là 3.000 tỷ đồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-NHNN ngày 03/6/2008 chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) được kéo dài thời hạn phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng VND với tổng mệnh giá đợt phát hành là 3.000 tỷ đồng, đến hết ngày 4/7/2008.

Theo đó, lãi suất phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng VND do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn quy định phải phù hợp với quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Trong trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn điều chỉnh lãi suất kỳ phiếu ghi danh bằng VND, SCB có trách nhiệm thông báo tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công bố công khai cho khách hàng những thông tin về việc thay đổi lãi suất phát hành kỳ phiếu.

Trước đó, SCB đã  thực hiện phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng VND theo các quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.