15:07 20/06/2012

SCB thay đổi nhiều nhân sự cao cấp

Thùy Duyên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa thay đổi nhiều vị trí trong cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Sau hợp nhất, SCB tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu quản trị và điều hành.
Sau hợp nhất, SCB tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu quản trị và điều hành.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa thay đổi nhiều vị trí trong cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Ngày 17/6, SCB đã tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

Đại hội đã trình cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, đồng thời bầu bổ sung mới thành viên Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị SCB cũng trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho chủ động điều chỉnh đề án hợp nhất; xây dựng, triển khai và bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng sau hợp nhất phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Đại hội đồng cổ đông SCB đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Văn Thành; chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Vĩ Dân; chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Khánh Hiền; chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh đề án hợp nhất; xây dựng, triển khai và bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng sau hợp nhất phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm: ông Lê Khánh Hiền và ông Lam Lee G.

Hội đồng Quản trị mới của SCB gồm 9 thành viên, bao gồm: bà Nguyễn Thị Thu Sương - Chủ tịch, ông Lam Lee G - Phó chủ tịch thứ nhất, ông Uông Văn Ngọc Ẩn - Phó chủ tịch thường trực, ông Trầm Thích Tồn - Phó chủ tịch, ông Võ Thanh Hùng - Phó chủ tịch, ông Đinh Văn Thành - thành viên, ông Trần Thuận Hòa - thành viên, ông Lê Khánh Hiền - thành viên và bà Nguyễn Thị Phương Loan - thành viên độc lập.

Trưởng Ban kiểm soát mới của SCB nhiệm kỳ 2012 - 2017 là bà Phạm Thu Phong.

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị SCB cũng đã công bố việc bổ nhiệm ông Lê Khánh Hiền giữ chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ từ 2012 - 2017.