18:06 30/03/2018

SCIC: Lương thưởng gắn với hiệu quả công việc

KIỀU LINH

Là đơn vị được xếp hạng công ty "đặc biệt", năm 2017, SCIC chi gần 92 tỷ đồng trả lương cho 234 người lao động

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa có báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng trong năm 2017.

Là đơn vị được xếp hạng công ty "đặc biệt", năm 2017, SCIC chi gần 92 tỷ đồng trả lương cho 234 người lao động. Ngoài ra, SCIC còn chi 11 tỷ đồng cho quỹ tiền lương, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động.

Như vậy, tính trung bình, mỗi tháng nguười lao động SCIC thu nhập 36,7 triệu đồng, tăng 5,6 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra. Năm 2018, SCIC đặt mục tiêu chi trả cả lương và thưởng cho người lao động bằng với mức thực nhận năm 2017.

SCIC khẳng định, quỹ tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động và thù lao cho người quản lý tại tổng công ty này được xác định theo đúng quy định của Nhà nước tại Thông tư số 26 và Thông tư số 27 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc chi trả lương, thưởng được thực hiện theo nguyên tắc gắn với vị trí công việc và kết quả thực hiện công việc; khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của SCIC. Tuy nhiên, mức lương thấp nhất chi trả cho người lao động tại SCIC không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong khi đó, đối với người quản lý, lương, thưởng và thù lao sẽ được chi trả thông qua đánh giá xếp lại. Hàng tháng, người quản lý được tạm ứng bằng 80% tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả trước 31/3 năm sau liền kề.

Tiền thưởng được xác định theo năm và được tạm ứng 90% để chi trả và cuối năm gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần 10% còn lại được chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

SCIC cho biết, thời điểm hiện tại, quỹ tiền lương thực hiện 2017 của SCIC vẫn chưa được phê duyệt. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn đang xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù của SCIC nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ, nên SCIC tạm tính tiền lương kế hoạch năm 2018 bằng ước thực hiện 2017.

Theo SCIC, cơ chế tiền lương hiện hành không phù hợp với đặc thù hoạt động của SCIC. Do đó, tổng công ty này đề nghị cơ quan thẩm quyền sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ để có cơ sở cho SCIC xác định quỹ tiền lương kế hoạch cho năm nay.