07:29 01/07/2008

SD2 trả cổ tức bằng tiền mặt

Nguyên Anh

SD2 sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% - tương đương một cổ phần nhận được 1.500 đồng

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 14/07/2008 là ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC).

Theo đó, SD2 sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng).

Thời gian và địa điểm nhận cổ tức: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 10/7/2008; đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+2: 11/7/2008.

Riêng đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 10/7, 11/7/2008.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Tây.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SD2 các ngày 11/7, 14/7, 15/7/2008.