22:58 18/01/2009

SD5 công bố lãi hơn 50 tỷ đồng trong năm 2008

N.Anh

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009

Năm 2009, SD5 đã thông qua kế hoạch sản suất kinh doanh với doanh thu đạt 810 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 48,6 tỷ đồng.
Năm 2009, SD5 đã thông qua kế hoạch sản suất kinh doanh với doanh thu đạt 810 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 48,6 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5-HASTC) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

Cụ thể, trong năm 2008, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của SD5 đạt 1.073 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch và tăng 289% so với năm 2007, doanh thu đạt 953 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm và tăng 365% so với năm 2007.

Lợi nhuận của SD5 đạt 50,4 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch và tăng 294% so với năm 2007.

Với lợi nhuận 50,4 tỷ đồng/60,9 tỷ đồng vốn điều lệ - tương đương 82,7% vốn điều lệ, SD5 được đánh giá là đơn vị đạt hiệu quả lợi nhuận/vốn điều lệ cao nhất Tổng công ty Sông Đà trong năm 2008.

Năm 2009, SD5 đã thông qua kế hoạch sản suất kinh doanh với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 948,5 tỷ đồng; doanh thu đạt 810 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 48,6 tỷ đồng.