10:52 21/07/2010

SD6 phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền

Mai Hằng

Công ty Sông Đà 6 phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 3:2 và trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 18%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 29/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX).

Theo đó, ngày 13/8, SD6 sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

Đồng thời, SD6 sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 3:2 (3 cổ phần cũ được mua 2 cổ phần mới). Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 13/8/2010 đến ngày 6/9/2010; Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm từ ngày 13/8/2010 đến ngày 13/9/2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm nhận cổ tức và thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm  nhận cổ tức và thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm tại trụ sở công ty - số 30 đường Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.