14:24 25/07/2008

SD7 trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt

SD7 sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo: ngày 4/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7).

Theo đó, SD7 sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12% (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký nhận tại thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sông Đà 7 - Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La kể từ 26/8/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu vào các ngày SD7 ngày 1/8, 4/8, 5/8/2008.