09:04 16/10/2008

SDA công bố lợi nhuận đạt gần 30 tỷ trong 9 tháng

Anh Anh

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2008

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2008 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2008.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất kinh doanh trong quý 3 của SDA đạt 75,5 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 219,3 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm 2008. Doanh thu thực hiện quý 3 là 21,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 72,3 tỷ đồng, hoàn thành 57,2% kế hoạch năm.

Trong quý 3, SDA đã nộp 1,7 tỷ đồng ngân sách nhà nước, luỹ kế 9 tháng là 4,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận thực hiện quý 3/2008 đạt 9,7 tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 29,7 tỷ đồng, hoàn thành 79,8% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ 9 tháng đầu năm là 42,4%.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, SDA đã đề ra mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 352,3 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 200,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 37,2 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2008 dự kiến là 20%. Công ty dự kiến lợi nhuận quý 4/2008 là 10,1 tỷ đồng.