08:55 14/07/2011

SDA trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:2

Minh Nguyệt

Ngày 28/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 26/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 28/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX).

Theo đó, SDA sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.