09:25 23/08/2007

SDC trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức năm 2006 theo tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức năm 2006 theo tỷ lệ 20%.

Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 4/9/2007 là ngày đăng ký cuối cùng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/8/2007 (với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3) và 31/8/2007 (với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2).

Riêng với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 30/8/2007 và 31/8/2007.

Ngoài việc chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HASTC) sẽ phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 (sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được mua làm tròn đến hàng đơn vị.

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không mua hết và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với các điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn cổ đông hiện hữu). Người sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thoả thuận và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 17/9/2007 đến ngày 11/10/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 17/9/2007 đến ngày 15/10/2007.