10:16 29/09/2008

SDD trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

N.Anh

SDD sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 9/10/2008 th đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD).

Theo đó, SDD sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10% - cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần mới. Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được công ty dùng “Lợi nhuận sau thuế năm 2007” để mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà - Lô 60-61 Khu đô thị Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDD ngày 08/10, 09/10 và 10/10/2008.