16:12 24/03/2010

SDJ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

N.Anh

Ngày 17/5, SDJ sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 2% - 1 cổ phiếu được nhận 200 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo 24/3/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 26/3 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HNX).

Theo đó, ngày 17/5, SDJ sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 2% - 1 cổ phiếu được nhận 200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 25 - số 100 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến 8h00 ngày 27/4/2010, SDJ sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại hội trường của SDJ.