17:15 19/07/2010

SDN trả cổ tức bổ sung bằng tiền và thưởng cổ phiếu

Hà Anh

SDN sẽ chi cổ tức bổ sung với tỷ lệ 6%/cổ phiếu và thưởng cổ phiếu năm 2009 với tỷ lệ 8:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 22/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 26/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bổ sung và cổ phiếu thưởng năm 2009 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX).

Theo đó, ngày 16/8, SDN sẽ chi cổ tức bổ sung với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 8:1 (8 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Đồng thời, SDN sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu thưởng phát hành lần này tại HNX.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, khu công nghiệp BH1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.