08:49 02/08/2011

SDT trả cổ tức bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng

Minh Nguyệt

12/8 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông, trả cổ tức bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của SDT

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 12/8 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đà 10 (mã SDT-HNX).

Theo đó, ngày 25/8, SDT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tỷ lệ phân bổ 1 cổ phần/1 quyền biểu quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Ngày 12/9, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:8 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu thưởng, 10 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 8 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10 - Tầng 5, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Được biết, doanh thu thuần quý 2/2011 của Công ty mẹ SDT đạt 373,13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 490,55 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của Công ty mẹ đạt 25,93 tỷ đồng, lũy kế đạt 29,98 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 2.563 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 2.217 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.047,7 tỷ đồng; giá trị đầu tư là 240,15 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 111,5 tỷ đồng.