13:02 08/03/2011

Sẽ cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Habubank trong năm 2011

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Habubank công bố tờ trình kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2010 của Habubank đạt 37.988 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau khi trích dự phòng đạt 602 tỷ đồng.
Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2010 của Habubank đạt 37.988 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau khi trích dự phòng đạt 602 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) đã công bố tờ trình kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011, tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011; chủ trương cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Habubank trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3 tới.

Cụ thể, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2010 của Habubank đạt 37.988 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau khi trích dự phòng đạt 602 tỷ đồng.

Năm 2011, Habubank đặt kế hoạch với tổng tài sản đạt 45.500 - 46.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 – 750 tỷ đồng.

Về việc tăng vốn điều lệ: trong năm 2011, Habubank dự kiến tăng vốn điều lên từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng. Habubank sẽ sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng mệnh giá 1.050 tỷ đồng với tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng). Thời điểm chuyển đổi là ngày 27/8/2011. Tiến độ và thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý 3/2011.

Về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011: Habubank dự kiến phát hành 9,6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm với tổng mệnh giá là 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Tỷ lệ bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu là 3,2% tổng số lượng cổ phần (cổ đông đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại mức vốn điều lệ của ngân hàng là 3.000 tỷ đồng). Thời gian dự kiến của từng đợt phát hành là phát hành 1 đợt trong quý 2 hoặc quý 3/2011.

Ngoài ra, Habubank trình Đại hội đồng cổ đông việc cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Habubank (HBBS) trong năm 2011.

Habubank cho biết, ngày 12/4/2010, HBBS đã nộp bộ “Hồ sơ Đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà nội thành Công ty Cổ phần” lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật (Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán” và Nghị định số 139/2007/NĐ - CP ngày 05/9/2007 “hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp” và các vănbản liên quan khác). Tuy nhiên, do việc chuyển đổi công ty chứng khoán từ mô hình Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng vốn trực tiếp từ Chủ sở hữu cho trên 100 cổ đông - mặc dù pháp luật chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về việc này nhưng theo quan điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đây là chào bán chứng khoán ra công chúng.

Để giải quyết cho trường hợp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu HBBS xây dựng bộ hồ sơ chào bán ra công chúng theo các quy định về hồ sơ phát hành quy định tại Thông tư số 17/2007/TT – BTC ngày 13/3/2007 “Hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng”để áp dụng theo nguyên tắc áp dụng tương tự (tương tự như trường hợp Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài chào bán ra công chúng).

Ngày 6/7/2010, HBBS đã nộp tiếp bộ “Hồ sơ chào bán ra công chúng vốn chủ sở hữu để chuyển đổi thành công ty cổ phần” của HBBS lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính để giải quyết trường hợp Cổ phần hoá HBBS.

Ngày 20/10/2010, sau khi có ý kiến của Bộ tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức có văn bản số 3408/UBCKNN - QLKD (V/v chuyển đổi hình thức Công ty), theo đó trả lời hồ sơ đề nghị chuyển đổi của HBBS: “việc chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần kết hợp chào bán cổ phần cho hơn 100 nhà đầu tư là chào bán cổ phần ra công chúng theo Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp lý điều chỉnh trường hợp này nên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có cơ sở xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty” nên Ủy ban chứng khoán Nhà nước chưa có cơ sở xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty, nên năm 2010 HBBS phải tạm thời dừng lại để chờ quy định của Bộ Tài chính.

Nếu năm 2011, cơ quan có thẩm quyền ban hành luật chuyển đổi thẳng một bước HBBS thành công ty cổ phần thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên, thì Habubank mua chuyển đổi theo giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu); chào bán cho cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu Habubank theo giá bằng mệnh giá. Theo cơ cấu, vốn điều lệ của HBBS khi chuyển sang công ty cổ phần là 150 tỷ đồng trong đó Habubank sở hữu 11%, cổ đông hiện hữu của ngân hàng mẹ Habubank sở hữu 49%, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân viên Habubank (bao gồm cả HBBS) sở hữu 40%.

Theo Habubank, nếu trước ngày 1/4/2011, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản quy định thì việc chuyển đổi HBBS thông qua 2 bước: chuyển đổi HBBS thành công ty cổ phần, sau đó thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên như trên. Thời gian dự kiến hoàn tất việc chuyển đổi dự kiến trong năm 2011.