10:01 27/06/2007

Sẽ cổ phần hoá Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Thủ tướng vừa có văn bản điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giai đoạn 2007-2010

Thủ tướng vừa có văn bản điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giai đoạn 2007-2010.

Theo đó, năm 2010, sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, tức Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Nhằm chuẩn bị cho cổ phần hoá cả công ty mẹ và hình thành các mối liên kết nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con, từ nay đến 2010, Vinachem sẽ tiếp tục cổ phần hoá 8 đơn vị (công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối).

Trong đó năm 2007, cổ phần hoá Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Năm 2008: Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón miền Nam và Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam. Năm 2009-2010: Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn, Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Riêng với Viện Hoá học Công nghiệp, Vinachem đang lập đề án chuyển đổi hoạt động của Viện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Vinachem cũng cho biết, đối với 28 công ty đã tiến hành cổ phần hoá, Thủ tướng cho phép Hội đồng Quản trị Vinachem quyết định bán bớt hoặc đầu tư bổ sung vốn vào các công ty cổ phần này dựa trên tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và chiến lược phát triển Vinachem.

Ngoài ra, Thủ tướng còn cho phép Vinachem thành lập mới 2 công ty cổ phần là: Công ty Cổ phần Phân bón DAP và Công ty Cổ phần Tài chính Hóa chất.

Theo Vinachem, việc chuyển đổi quy mô và cơ cấu thành viên này sẽ là tiền đề cho việc hình thành một tập đoàn kinh tế trong tương lai. Bên cạnh các nhóm ngành sản phẩm chính như phân bón, hoá chất cơ bản, cao su, khai khoáng, điện hoá, lĩnh vực hoạt động của Vinachem sẽ được mở rộng theo hướng kinh doanh đa ngành.