08:58 29/05/2007

Sẽ có thay đổi trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

H.Xuân

Một nghị định thay thế Nghị định 187 về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất

Quan điểm sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước thời gian tới là chỉ duy trì 100% vốn Nhà nước trong một số lĩnh vực như quốc phòng hay dịch vụ công ích - Ảnh: VT.
Quan điểm sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước thời gian tới là chỉ duy trì 100% vốn Nhà nước trong một số lĩnh vực như quốc phòng hay dịch vụ công ích - Ảnh: VT.
Một nghị định thay thế Nghị định 187 về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất.

Quan điểm của Chính phủ trong việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới sẽ theo hướng đa sở hữu.

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, cho biết, công tác sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước sẽ mở rộng đến các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà nước để ngăn ngừa khả năng các tổng công ty chuyển sang công ty mẹ để "trốn" cổ phần hoá, hoặc tập đoàn lại chuyển thành tổng công ty để được Nhà nước đầu tư 100% vốn.

Ngoài ra, quan điểm sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước thời gian tới là chỉ duy trì 100% vốn Nhà nước trong một số lĩnh vực như quốc phòng hay dịch vụ công ích.

Một lộ trình cổ phần hoá cũng đã được đề ra là sẽ cổ phần hoá 71 trong số 92 tổng công ty. Đối tượng tham gia và quyền mua cổ phần sẽ được mở rộng theo hướng nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng với nhà đầu tư trong nước.