11:43 31/03/2009

Sẽ giảm bớt phần vốn Nhà nước tại PVFC

M.Đức

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã thông qua chủ trương giảm phần vốn Nhà nước trong năm 2009

Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã thông qua chủ trương giảm phần vốn Nhà nước trong năm 2009.

Cụ thể, Đại hội đồng Cổ đông PVFC tại phiên họp cuối tuần qua đã thông qua chủ trương giảm phần vốn Nhà nước tại tổng công ty này từ mức 78% như hiện nay xuống còn 60% vốn điều lệ. Hội đồng Quản trị PVFC sẽ xây dựng phương án cụ thể và tổ chức thực hiện trong năm 2009.

Cũng tại phiên họp trên, các chỉ tiêu chính trong năm 2009 của PVFC đã được báo cáo và thông qua. Theo đó, năm 2009, PVFC đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 4,3%.

Năm 2008, doanh thu của PVFC đạt 3.476 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3,67 tỷ đồng. Hiện tổng công ty này có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng.