14:05 13/08/2007

“Sẽ giảm các cơ quan trung gian”

Nguyên Linh

Theo ông Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời gian tới, số lượng cấp phó và các cơ quan trung gian sẽ được thu hẹp

"Chúng tôi phấn đấu từ nay đến cuối năm các bộ thực hiện việc hợp nhất, chuyển đổi, giải thể và phải đi vào hoạt động bình thường trên cơ sở có chức năng, nhiệm vụ của bộ đa ngành mới."
"Chúng tôi phấn đấu từ nay đến cuối năm các bộ thực hiện việc hợp nhất, chuyển đổi, giải thể và phải đi vào hoạt động bình thường trên cơ sở có chức năng, nhiệm vụ của bộ đa ngành mới."
Theo ông Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời gian tới, số lượng cấp phó và các cơ quan trung gian sẽ được thu hẹp.

Sắp tới, thực hiện chủ trương về một Chính phủ giảm đầu mối, các bộ sẽ đa ngành, đa lĩnh vực... Vấn đề giải quyết hài hòa yêu cầu công việc khi hội nhập kinh tế - xã hội ngày càng được mở rộng sẽ được tính đến như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Giảm đầu mối các bộ đồng thời được hiểu là nhiệm vụ chuyên sâu, các chức năng được đảm nhiệm bởi các cục hay tổng cục thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Vấn đề là giảm tầng nấc để việc chỉ đạo điều hành đạt hiệu lực và hiệu quả hơn. Cụ thể là giảm cấp phó, giảm các cơ quan trung gian mà thay vào đó là những bộ phận có chức năng, nhiệm vụ một cách cụ thể.

Việc giải quyết đối với số cán bộ dôi dư trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu Bộ ngành đã được tính đến ra sao, thưa Bộ trưởng?

Việc bố trí dôi dư cũng đã được tính đến trên nguyên tắc đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ và làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm làm việc. Nhưng trong quá trình cải cách, tổ chức sắp xếp lại bộ máy cũng không tránh khỏi những bước quá độ chứ không thể một lúc làm ngay được. Bộ Nội vụ cũng phải tính toán kỹ vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nhưng cũng đảm bảo chính sách cho cán bộ để không tạo sự hụt hẫng hoặc phân tâm.

Trước hết cần phải xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho đúng và đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Kết hợp tốt sự lãnh đạo của Đảng, với sự phân công trách nhiệm rõ làm tốt công tác tư tưởng, từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Thủ tướng đã đề ra.

Số tổng cục và số vụ trong bộ sẽ được tính toán kỹ trên nguyên tắc các việc chuyên sâu phải hình thành các cục và tổng cục để nghiên cứu, còn lại sẽ bố trí sắp xếp cho hợp lý trên cơ sở phát huy tốt nhất năng lực cán bộ.

Nói chung việc sắp xếp phải thực hiện từng bước. Trước hết phải xây dựng được chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho bộ máy, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Vậy trong quá trình sắp xếp lại các chức vụ cấp cục, vụ, điều gì quan trọng nhất được xét tới?

Trong việc cải cách hành chính ở các bộ, ngành sắp tới, tôi nghĩ, quan trọng là phải xác định rõ vị trí làm việc. Trước đây cứ giao biên chế theo đầu các cơ quan, các tổng cục, nay phải xác định theo vị trí làm việc, trên cơ sở đó sẽ xác định số lượng người làm việc cụ thể trong từng cơ quan. Việc sắp xếp dựa trên cơ sở xác định năng lực cá nhân.

Thưa Bộ trưởng, theo ông sau khi có chủ trương, bộ máy mới bao giờ sẽ hoạt động thông suốt?

Chúng tôi phấn đấu từ nay đến cuối năm các bộ thực hiện việc hợp nhất, chuyển đổi, giải thể và phải đi vào hoạt động bình thường trên cơ sở có chức năng, nhiệm vụ của bộ đa ngành mới. Đồng thời, cấp tỉnh, thành phố các sở ngành cũng phải hợp nhất để đảm bảo tính đồng bộ. Theo lộ trình, từ nay đến cuối năm các địa phương sẽ hoàn tất việc hợp nhất các sở ngành theo mô hình của Chính phủ.

Tình trạng nhũng nhiễu trong các cơ quan Nhà nước vẫn còn phổ biến trong quan hệ với dân và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ chủ trương khắc phục tình trạng này ra sao?

Quan trọng nhất là phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xác định vị trí, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức cho rõ ràng. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá cán bộ. Với cán bộ, công chức sai phạm thì phải xem xét, xử lý theo những quy định đã có...

Bộ Nội vụ cũng sẽ sớm xây dựng dự án Luật Công vụ với định hướng giải quyết được cơ bản những vấn đề tiêu chuẩn cán bộ, công chức, việc tiến hành nâng lương, nâng ngạch, qui định về công sở, chế độ làm việc, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ công chức.