17:17 31/12/2014

Sẽ IPO Tổng công ty Khoáng sản TKV

Hà Anh

Khi có đủ điều kiện, sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Tổng công ty Khoáng sản TKV có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Tổng công ty Khoáng sản TKV có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), theo hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 200 triệu, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 150 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.319.000 cổ phần, chiếm 1,66% vốn điều lệ; đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 46.681.000 cổ phần, chiếm 23,34% vốn điều lệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và sở giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Khi có đủ điều kiện, sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.635 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.628 người.