15:33 24/04/2009

Sẽ phải báo cáo định kỳ việc sử dụng trụ sở công

Hạnh Liên

Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh thành phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở, nhà làm việc

Nội dung báo cáo liên quan đến diện tích đất, nhà tăng hoặc giảm so với số liệu trong hồ sơ trích ngang trụ sở hoặc nhà làm việc; bình quân diện tích nhà làm việc được tính cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ hợp đồng) tại thời điểm báo cáo...
Nội dung báo cáo liên quan đến diện tích đất, nhà tăng hoặc giảm so với số liệu trong hồ sơ trích ngang trụ sở hoặc nhà làm việc; bình quân diện tích nhà làm việc được tính cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ hợp đồng) tại thời điểm báo cáo...
Nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu trong Thông tư 06/2009/TT-BXD, chậm nhất là ngày 25/11 hàng năm, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh thành phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn, hoặc do bộ, ngành quản lý.

Nội dung báo cáo liên quan đến diện tích đất, nhà tăng hoặc giảm so với số liệu trong hồ sơ trích ngang trụ sở hoặc nhà làm việc; bình quân diện tích nhà làm việc được tính cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ hợp đồng) tại thời điểm báo cáo; giá trị tài sản nhà đất theo sổ sách kế toán tại thời điểm báo cáo; kế hoạch cải tạo, đầu tư xây dựng trụ sở hoặc nhà làm việc mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); dự toán kinh phí cải tạo, xây dựng mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng mới trụ sở hoặc nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư.