10:18 14/04/2009

Sẽ thống nhất một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phan Anh

Chính phủ chỉ đạo cần thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Ngày 13/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu thống nhất phương án cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị quyết 07 yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi những vướng mắc trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; sửa đổi, bổ sung ngay những quy định chưa phù hợp trong các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Tại Nghị quyết 02, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan trình phương án sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận cả quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện tại, hệ thống quản lý đất đai của Việt Nam có 2 loại giấy tờ chính là sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà).

Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo cần thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở Luật Đất đai, giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện nhằm đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.