12:37 05/06/2007

Sẽ tổng kiểm tra kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

P.V

Các cơ sở vi phạm Quy chế kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có thể sẽ bị rút giấy phép

Các con bạc ở "casino" Victory trong đợt triệt phá vừa qua của công an điều tra.
Các con bạc ở "casino" Victory trong đợt triệt phá vừa qua của công an điều tra.
Theo nguồn tin từ Website Chính phủ, đối với những cơ sở đã vi phạm Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, rút giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

>>Vụ triệt phá 5 “casino”: Giấy phép thật, đầu tư giả

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho nước ngoài, ngăn ngừa những việc làm sai trái, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Thương mại, Văn hóa -Thông tin, Tổng cục Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài một cách chặt chẽ, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi hành vi vi phạm Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước có liên quan;

Phối hợp tổ chức một đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ở các cơ sở đã được cấp phép do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm nay.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 4/5/2007.