22:36 12/09/2010

SFC: Trả cổ tức 10% bằng tiền

Mai Anh

20/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 20/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 22/9 là thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE).

Theo đó, ngày 6/10, SFC sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ tiền tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn - 1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Tp.HCM.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SFC đạt 685,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,74 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.572 đồng.