09:09 20/09/2008

SFN trả trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 16/10/2008, SFN sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 2/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN).

Theo đó, ngày 16/10/2008 SFN sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá –  600 đồng/ 1 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với các cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với các cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Dệt Lưới Sài Gòn.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SFN  vào những ngày 1, 2, 3/10/2008.