08:35 04/10/2008

SGB và VietABank được phát hành trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định cho phép SGB và VietABank phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008

Trong năm 2008, SGB được phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và Viet A Bank được phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Trong năm 2008, SGB được phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và Viet A Bank được phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Ngày 2/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (SGB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank) phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008.

Theo đó, trong năm 2008, SGB được phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và VietABank được phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Lãi suất trái phiếu chuyển đổi năm 2008 do SGB và VietABank phát hành phù hợp với quy định tại quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam và quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

SGB và VietABank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008 hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, SGB và VietABank thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần và các văn bản khác có liên quan.