16:33 28/04/2008

SGD chào bán cổ phiếu

SGD sẽ chào bán thêm 3,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. HCM(SGD) đã thông qua phương án chào bán thêm 3,5 triệu cổ phiếu.

Theo phương án, SGD sẽ chào bán 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 1:2 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Chào bán 75.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Chào bán 425.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, năm 2007, SGD đạt doanh thu 67,668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,948 tỷ đồng, chia cổ tức 16%. Theo kế hoạch năm 2008, tổng doanh thu của SGD sẽ đạt 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiếu 15%.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh vừa công bố, quý 1/2008, SGD đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,088 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 39 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265,456 triệu đồng, EPS đạt 177 đồng/cổ phiếu.