20:01 21/03/2009

SHB đặt mục tiêu 336 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009

M.Đức

Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông qua mục tiêu năm 2009 thu 336 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/3, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đặt mục tiêu năm 2009 thu 336 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại đại hội trên, cổ đông SHB đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 cũng như các mục tiêu chính trong năm 2009.

Đối với kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2009, SHB đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau: tổng tài sản dự kiến đạt 20.503 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm 2008; tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt trên 16.249 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 336 tỷ đồng; cổ tức dự kiến: 10,5% năm; tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tối đa: 5%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân đạt 1,64%; tỷ suất sinh lời trên vốn điều lệ bình quân đạt 16,80%; tỷ suất an toàn vốn đạt 15 - 20%.

Đại hội đồng Cổ đông SHB cũng đã thông qua các nội dung do Hội đồng Quản trị trình như: phương án phân phối lợi nhuận năm 2008; phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.500 tỷ (trong đó: 1.000 tỷ cho các cổ đông hiện hữu, 500 tỷ cho các cổ đông nước ngoài); bổ sung hoạt động kinh doanh vàng, kinh doanh chứng khoán và chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009.

Ngoài ra SHB cũng dự kiến sẽ thành lập công ty TNHH một thành viên kinh doanh vàng bạc, đá quý trực thuộc SHB; đầu tư hiện đại hoá hệ thống công nghệ thẻ SHB; niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

Năm 2008, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt trên 269 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 14.380 tỷ đồng.