14:33 15/07/2010

SHB dự tính đạt 650 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010

Minh Đức

Đại hội cổ đông thường niên SHB thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với lợi nhuận dự kiến 650 tỷ đồng

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 của SHB được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý từ 98% - 99%.
Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 của SHB được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý từ 98% - 99%.
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 18 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với lợi nhuận dự kiến 650 tỷ đồng.

Tại đại hội đầu tuần này, SHB đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, với sự nhất trí cao của đại đa số các cổ đông (từ 98% - 99,9% đồng ý).

Cụ thể, trong năm 2010, SHB dự kiến đạt tổng tài sản 45.000 tỷ đồng, tăng 63,8% so với năm 2009; vốn điều lệ là 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 650 tỷ đồng; cổ tức dự kiến đạt 14,5%; tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tối đa 3%; mạng lưới 125 chi nhánh và phòng giao dịch.

Với tỷ lệ 98% - 99,9%, đại hội cũng thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ SHB; thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng từ 15/7 - 20/8/2010 (đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán phê chuẩn theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009); thực hiện việc tăng vốn điều lệ đến ngày 10/4/2011 từ 3.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng từ việc chuyển đổi 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mà SHB đã phát hành thành công vào ngày 10/4/2010.

Đại hội này cũng thông qua kết quả bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Theo đó, ông Lê Kiên Thành (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank) đã chính thức trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB nhiệm kỳ 2008 - 2010.