16:50 18/11/2009

SHB, SHS thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ

N.Anh

Đại hội cổ đông SHB và SHS vừa thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Đại hội cổ đông của SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông của SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB-HNX) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Theo đó, đại hội cổ đông của SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 336 tỷ đồng lên 405 tỷ đồng (tăng 20,5% so với kế hoạch từ đầu năm).

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu, tương đương 1.500 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu 100 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 với giá bằng mệnh giá; phát hành 15 triệu cổ phiếu cho nhân viên với giá 12.500 đồng/cổ phiếu (hạn chế chuyển nhượng từ 1 đến 3 năm kể từ ngày phát hành); và phát hành 35 triệu cổ phiếu dành cho đối tác tiềm năng với giá không thấp hơn 70% giá giao dịch bình quân trong 5 ngày liền trước ngày SHB ký thông báo chốt danh sách cổ đông và hạn chế chuyển nhượng từ 1 đến 3 năm.

Trong khi đó, đại hội cổ đông của SHS đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng bằng việc phát hành 58.937.004 cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành là 589.370.040.000 đồng.

Trong đó, SHS sẽ phát hành 40.907.996 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 2.045.399 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (đây là loại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm kể từ ngày phát hành) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 15.983.609 cổ phiếu cho đối tác có tiềm năng phù hợp với nhu cầu phát triển SHS (ưu tiên cho đối tác nước ngoài) với mức giá tối thiểu bằng 70% giá giao dịch trung bình của cổ phiếu SHS trong 5 phiên liên tiếp trước thời điểm phát hành cho đối tác.