15:11 16/04/2014

SHB tính sáp nhập tiếp một công ty tài chính

Minh Đức

SHB nhìn nhận thời điểm này là cơ hội để sáp nhập thêm một công ty tài chính

Hết quý 1/2014, SHB cho biết đã đạt  271,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Hết quý 1/2014, SHB cho biết đã đạt  271,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Ngày 19/4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22. Kế hoạch sáp nhập một công ty tài chính sẽ được đặt ra tại đây.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị SHB đã có tờ trình gửi cổ đông về kế hoạch tham gia tái cấu trúc đối với công ty tài chính.

Theo nội dung tờ trình, Hội đồng Quản trị SHB nhận thấy đây là cơ hội cho ngân hàng nhận sáp nhập một công ty tài chính để tái cấu trúc thành một đơn vị trực thuộc, để tập trung phát triển mảng dịch vụ tài chính tiêu dùng.

“Đây là một trong những dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh mã trong giai đoạn hiện nay, đem lại nhiều nguồn thu giá trị gia tăng cho ngân hàng”, SHB nhìn nhận và nhấn mạnh ở yếu tố cơ hội không bỏ lỡ để tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Hiện đối tác cụ thể chưa được tiết lộ, mà hai bên đang tiến hành đàm phán để tiến tới chốt lại kế hoạch sáp nhập.

Ngoài nội dung trên, tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, SHB cũng sẽ trình một số kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh trong năm nay.

Cụ thể, trong năm 2014, SHB đặt mục tiêu nâng cấp chi nhánh tại Lào và Campuchia lên thành ngân hàng con 100% vốn trực thuộc, cũng như mở thêm 10 chi nhánh (5 chi nhánh tại Lào và 5 chi nhánh tại Campuchia); mở mới 24 phòng giao dịch tại Tp.HCM và các thành phố khác; mở mới các chi nhánh tại Quảng Ngãi, Tây Ninh...

SHB cũng sẽ trình đại hội đồng cổ đông 2014 xem xét kế hoạch tăng vốn từ 8.865,8 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng trong năm tài chính 2014, bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 với giá phát hành bằng mệnh giá. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua cổ phần phát hành thêm, SHB sẽ lựa chọn và bán cổ phần cho đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Trong năm 2013, SHB cũng đã từng bước xử lý các vấn đề đặt ra sau khi sáp nhập Habubank. Ngân hàng này cho biết, nhiều chi nhánh cũ của Habubank đang từ kinh doanh lỗ, nợ xấu cao đã chuyển sang kinh doanh ổn định, có lãi, tích cực xử lý nợ xấu có hiệu quả. Tính chung, lợi nhuận trước thuế năm 2013 của SHB đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 849,8 tỷ đồng và dự kiến trình đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua mức chi trả cổ tức 7,5%.

Năm 2014, SHB đặt kế hoạch tổng tài sản 180.000 tỷ đồng, tăng 25,3% so với 2013; vốn điều lệ đạt 11.082 tỷ đồng, tăng 24,9%; huy động vốn tăng 24,8%, đạt 135.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 22,8% tương ứng dư nợ tín dụng đạt 102.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.270 tỷ đồng, tăng 26,9% so với thực hiện năm 2013, cổ tức 9%.

Đáng chú ý là ngân hàng này cũng đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2014 giảm được tỷ lệ nợ xấu xuống còn tối đa 3%, sau khi kéo từ khoảng 9% do sáp nhập Habubank xuống 4% cuối 2013.

Hết quý 1/2014, SHB cho biết đã đạt  271,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.