21:52 15/06/2010

SHB trả cổ tức bằng tiền, DTL trả cổ tức bằng cổ phiếu

N.Anh

SHB sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu; DTL sẽ phát hành 9,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 4:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, thực hiện quyền mua cổ phiếu của SHB và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của DTL.

Cụ thể, 21/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 23/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành năm 2010 cho cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (mã SHB-HNX).

Theo đó, ngày 15/7, SHB sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng).

Đồng thời, SHB sẽ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/7 - 30/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 15/7 - 20/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán tại trụ sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh tại Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Trong khi đó, 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 24/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE).

Theo đó, DTL sẽ phát hành 9,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 25%/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4:1. Thời gian giao dịch dự kiến và thanh toán cổ phiếu lẻ là ngày 22/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thiện hiện quyền tại Phòng kế toán trụ sở công ty - lô A, đường 22, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.