14:32 17/06/2010

SHI thực hiện quyền mua cổ phiếu, SDA trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

VSD thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu của SHI và SDA

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu của SHI và SDA.

* Ngày 2/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE).

Theo đó, từ ngày 12/7 - 31/7/2010, SHI sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27/4/2010.

Đồng thời, SHI  sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 5:1 với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/7 - 4/8/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu từ ngày15/7 - 9/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - lô số 2, CN1 - Cụm Công nghiệp nhỏ & vừa Từ Liêm, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

* Ngày 5/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX).

Theo đó, SDA sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20% - tương đương tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà - Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.