23:20 30/06/2010

SHN trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Hà Anh

Ngày 9/8, SHN sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 7/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX).

Theo đó, ngày 9/8, SHN sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.700 đồng). Trong đó, trả cổ tức đợt 2/2009 là 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là 10%.

Đồng thời, SHN thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 1:2,68 với giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/7 - 5/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 16/7 - 12/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – NV B42 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.