09:30 30/01/2012

SHS lỗ hơn 381 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

Quý 4, SHS lãi gần 0,5 tỷ đồng, cả năm 2011 lỗ hơn 381 tỷ đồng, EPS -3.821 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, trong quý 4/2011, doanh thu của công ty chỉ đạt 73,7 tỷ đồng, giảm 83 tỷ đồng so với cùng kỳ (156 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 0,46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 25,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu của SHS đạt gần 226 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 381 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi trước thuế là 50 tỷ đồng, lãi sau thuế là 41,5 tỷ đồng. EPS -3.821 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và các khoản tương đương tiền là 153 tỷ đồng, giảm 96 tỷ đồng so với đầu năm (249 tỷ đồng); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 374 tỷ đồng, dự phòng là 172 tỷ đồng và đầu tư dài hạn là 66,3 tỷ đồng, dự phòng gần 0,6 tỷ đồng; dự phòng phải thu khó đòi là 108,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2011 là âm 371 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 43 tỷ đồng.

Năm 2011, SHS đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 386,080 tỷ đồng; tổng chi phí là 251,193 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 134,887 tỷ đồng; thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước đạt 1.012 đồng; cổ tức 8%/mệnh giá.