09:18 02/06/2008

SJD trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

SJD sẽ phát hành với tổng số lượng là 3,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 15%/mệnh giá

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán: SJD) trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 cho các cổ đông là ngày 11/6/2008.

Để trả cổ tức bằng cổ phiếu, SJD sẽ phát hành với tổng số lượng là 3,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 15%/mệnh giá (tương ứng với việc sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 3 cổ phiếu.

Cổ tức trả cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ được trả bằng tiền mặt bằng mệnh giá).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày dự kiến giao dịch là 3/7/2008.