08:31 19/09/2011

SJS huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HSX) công bố phát hành 700 tỷ trái phiếu riêng lẻ.

Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HSX) công bố phát hành 700 tỷ trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 1/9, SJS đã phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu dưới sự tư vấn của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà với tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, lãi suất thả nổi và có tài sản đảm bảo. Tiền lãi trái phiếu được trả sau từng kỳ tính lãi, tiền gốc thanh toán theo mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu của thuần của SJS đạt 97,81 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 1,72 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -15,3 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 32,8 tỷ đồng và 24,94 tỷ đồng.

Năm 2011, SJS đặt mục tiêu với giá trị đầu tư đạt 4.057 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 3.526 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 982 tỷ đồng; cổ tức 20%.