08:29 21/04/2011

SJS sẽ chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%

Hà Anh

Đại hội cổ đông SJS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và tăng vốn điều lệ trong năm 2011

Lợi nhuận hợp nhất đạt  611 tỷ đồng/kế hoạch 1.006 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm 2010.
Lợi nhuận hợp nhất đạt 611 tỷ đồng/kế hoạch 1.006 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm 2010.
Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

Cụ thể, tổng giá trị đầu tư trong năm 2010 đạt 2.979 tỷ đồng/kế hoạch 3.206 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm; Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.809 tỷ đồng/kế hoạch 3.468 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm;

Doanh thu hợp nhất đạt 1.067 tỷ đồng/kế hoạch 2.312 tỷ đồg, bằng 46% kế hoạch năm; Doanh thu công ty mẹ đạt 1.055 tỷ đồng/kế hoạch 2.312 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm;

Lợi nhuận hợp nhất đạt  611 tỷ đồng/kế hoạch 1.006 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm; Lợi nhuận công ty mẹ đạt 609 tỷ đồng/kế hoạch 1.006 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm.

Năm 2011, tổng giá trị đầu tư dự kiến năm 2011 là 4.057 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2010.  Tổng giá trị kinh doanh năm 2011 dự kiến đạt 4.196 tỷ đồng, tăng 107%.

Tổng doanh thu đạt 3.526 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty mẹ đạt khoảng 2.771 tỷ đồng. Lợi nhuận toàn tổ hợp đạt 928 tỷ đồng, công ty mẹ đạt 776 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến 20%

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SJS sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:5, tương ứng với giá trị 500 tỷ đồng

Đối với cổ phiếu lẻ, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí, danh sách đối tượng được mua để bán với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển lại cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ.

Mục đích của việc phát hành là nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác; đa dạng hóa nguồn vốn...