09:44 21/09/2007

SMC chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (mã SMC-HOSE) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tài trợ vốn cho dự án xây dựng Nhà máy Cơ khí – Thép SMC

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (mã SMC-HOSE) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tài trợ vốn cho dự án xây dựng Nhà máy Cơ khí – Thép SMC, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2007.

Theo đó, Công ty Cổ phần SMC sẽ phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 1,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, SMC còn chào bán cho cán bộ, công nhân viên chủ chốt trong công ty 300.000 cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu và chào bán riêng lẻ 700.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá 40.000 đồng/cổ phiếu theo danh sách cụ thể do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

Hội đồng Quản trị Công ty cũng sẽ sử dụng danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 8/10/2007 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian xin ý kiến: từ ngày 17/10 - 31/10/2007.