09:13 09/01/2008

SMC trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

17/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, 17/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông.

Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu mà SMC sẽ trả cho cổ đông là 10% (tương đương với tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu. Ngày giao dịch dự kiến: 20/02/2008.

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc chi trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 17/1/2008 để gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trả cổ tức.