08:13 10/02/2012

SME và DDS ngừng hoạt động giao dịch

Hà Anh

HSX thông báo về việc ngừng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương (DDS)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc ngừng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương (DDS).

Cụ thể: căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBCK ngày 08/02/2012 của UBCKNN về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty Chứng khoán SME, căn cứ Công văn số 541/VSD-LK ngày 09/02/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký của Công ty Chứng khoán SME.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo ngừng hoạt động giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM kể từ ngày 10/2/2012 để hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.

HSX cũng yêu cầu công ty ngừng mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới, ngừng kỳ kết các hợp đồng giao dịch mới với khách hàng để thực hiện giao dịch qua hệ thống giao dịch HSX và đề nghị khách hàng làm thủ tục tất toán hoặc chuyển tài khoản sang công ty chứng khoán khác kể từ ngày ngừng giao dịch; thanh toán các khoản phí theo giấy báo nợ ngày 9/2/2012 và làm thủ tục thu hồi thẻ đại diện giao dịch.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng thông báo ngừng hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Đông Dương (DDS) tại Sở kể từ ngày 10/2/2012 theo đề nghị của Công ty để hoàn tất các thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.