15:07 20/10/2011

SME và VIG báo lỗ trong quý 3

Hà Anh

Trong quý 3/2011, SME báo lỗ hơn 6 tỷ đồng, VIG cũng báo lỗ 25,7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SME trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SME trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

The đó, trong quý 3, SME chỉ đạt 4,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó 1,1 tỷ đồng từ doanh thu môi giới chứng khoán và 570 triệu đồng doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán; 339 triệu đồng doanh thu hoạt động tư vấn và 2,04 tỷ đồng doanh thu khác.

Tuy nhiên, trong quý 3 chi phí kinh doanh lên đến 6,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp -2,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -5,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -6,01 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, công ty lỗ 1,19 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SME đạt 39,2 tỷ đồng, chi phí hoạt động lên đến 62,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -35,07 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2010, SME lãi 11,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SME -22,8 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 của SME, doanh thu 6 tháng năm 2011 đạt 35,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -29,06 tỷ đồng, EPS -1.291,88 đồng.

Năm 2011, SME đặt mục tiêu với tổng doanh thu toàn công ty đạt 149,054 tỷ đồng, tổng chi phí khoảng 113,841 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến là 35,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) công bố doanh thu quý 3 đạt 27,3 tỷ đồng. Trong đó doanh thu hoạt động môi giới đạt 17,3 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 9,7 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư và tư vấn đóng góp không đáng kể.

Chi phí hoạt động kinh doanh là hơn 48,7 tỷ đồng và chi phí quản lý 4,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của VIG - 21,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -25,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế -25,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2010, VIG đạt 3,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VIG đạt 60,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -58,9 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, doanh thu của công ty đạt 82,2 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế đạt 26 tỷ đồng và 19,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, VIG có 157,5 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là 25,1 tỷ đồng. Trong đó, có 102 tỷ đồng ủy thác đầu tư cho Công ty VICS INVEST và khoản đầu tư này phải dự phòng giảm giá 21,2 tỷ đồng và 25,8 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Trước đó, VIG cho biết doanh thu trong quý 2/2011 của VIG đạt 16,446 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế -33,804 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 33,121 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế - 33,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -33,2 tỷ đồng, EPS quý 2/2011 là -990 đồng.

Năm 2011, VIG đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 119,233 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 36,62 tỷ đồng; cổ tức 7-8%.