16:08 20/07/2011

SNG trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu

Minh Nguyệt

Ngày 3/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 1/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 3/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX).

Theo đó, ngày 19/8, SNG sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, SNG cũng thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% với tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng, số cổ phiếu lẻ phát sinh được công ty trả bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 - Công trình Thuỷ điện Sê San 3, xã Iamơnong, huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai.