06:02 01/06/2007

Sông Đà 10 phát hành 8 triệu cổ phiếu

Ph.Dương

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 cho biết, hiện nay, công ty đang hoàn thiện hồ sơ chào bán 8 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 cho biết, hiện nay, công ty đang hoàn thiện hồ sơ chào bán 8 triệu cổ phiếu.

Theo dự kiến, việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 phát hành 5,7 triệu cổ phiếu, trong đó 4 triệu cổ phiếu dành phát hành riêng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:2; 1,7 triệu cổ phiếu sẽ phát hành ra công chúng theo hình thức đấu giá. Đợt 2 chào bán thêm 2,3 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Sông Đà 10 là một đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà với thế mạnh về thi công các công trình ngầm. Năm 2007, Công ty dự kiến đầu tư khoảng 248,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó khoảng 103 tỷ đồng đầu tư cho thiết bị, xe, máy phục vụ thi công, trên 57 tỷ đồng đầu tư vào các dự án thuỷ điện nhỏ.

Ngoài ra, công ty dành đầu tư 44 tỷ đồng vào lĩnh vực ngân hàng, công ty tài chính và 21 tỷ đồng cho dự án khai khoáng, phát triển khu công nghiệp.